Regulamin

Regulamin gzub.pl

Niniejszy Regulamin dotyczy strony internetowej Browaru Gzub – gzub.pl. Regulamin sklepu internetowego znajduje się na stronie internetowej sklepu internetowego Browaru Gzub – https://www.gzub-sklep.pl/

§ 1

Definicje

Strona – strona internetowa Browaru Gzub – gzub.pl

Browar Gzub – Browar Gzub Katarzyna Staszewska z siedzibą: Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp, posiadającą NIP 7861445807. Kontakt pod adresem mailowym: info@gzub.pl oraz numerem telefonu: +48 667 753 982.

Użytkownik – Każda osoba korzystająca ze Strony.

§ 2

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony.

Na Stronie zamieszczone są informacje dotyczące Browaru Gzub, w tym informacje o piwach, oferowanych usługach oraz zasadach współpracy.

Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.gzub.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Korzystanie ze Strony wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej.

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Browar Gzub podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników.

W przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Strony, Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

Browar Gzub zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 4

Korzystanie z usług oferowanych przez Browar Gzub

Szczegółowe informacje na temat oferowanych usług znajdują się w zakładce „Oferta”. Sprzedawca każdorazowo, przed zawarciem umowy, zapewnia informację m.in. o całkowitym koszcie usług.

Zamawianie usług następuje w sposób podany w zakładce „Oferta”, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

§ 5

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

Browar Gzub odpowiada za wady usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacje prosimy składać na adres e-mail: info@gzub.pl

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Klient może składać Browarowi Gzub reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email info@gzub.pl, lub w formie pisemnej na adres Browaru Gzub. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Browar Gzub zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Browaru Gzub względem Klienta, gdy usługa ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Browaru Gzub wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

W razie braku zgodności usługi z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Browar Gzub niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

Browar Gzub ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru/usługi z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Browar Gzub jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Browar Gzub stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Browar Gzub ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

W stosunku do podmiotów innych niż Konsument, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (info@gzub.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§ 7

Ochrona danych osobowych

www.gzub.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 8

Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Strony, w tym m.in. prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie należą do Browaru Gzub. Bez zgody Browaru Gzub, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści należących do Browaru Gzub.

Browar Gzub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa. Browar Gzub zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.

Browar Gzub godzi się na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami drodze postępowania mediacyjnego.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – przepisy o prawie odstąpienia konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy o świadczenie usług: ………………………………..……

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)

na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data odbioru zamówienia……………………

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)